<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jarkko Lindroos

Tutkimusraportti: Missä menee valmistavan teollisuuden digitalisaatio?

Miten digitalisaatio oikeasti vaikuttaa yrityksien toimintaan? IRO Research toteutti toimeksiannostamme tutkimuksen valmistavan teollisuuden yritysten johdon kokemuksista digitalisaatiosta. Tässä artikkelissa kerron viisi keskeistä havaintoa tutkimuksesta.

 1. Digitalisaatio on pitkällä ja kokemukset ovat pääasiassa hyviä

taulukko1

 Vastaajista 70 % kertoi olevansa varsin pitkällä digitalisaatiossa, mutta sen olevan yhä kesken. 27 % puolestaan kertoi aloittaneensa vastikään digitalisaatiohankkeet, ja vain 3 % kertoi olevansa vasta suunnitteluvaiheessa. Mielenkiintoista on se, ettei yksikään haastateltu uskonut digitalisaation olevan heidän osaltaan valmis, eikä myöskään olevansa täysin lähtöruudussa.

taulukko2

Kokemukset digitalisaatiohankkeista olivat lähes täysin positiivisia: 91 % kertoi kokemustensa olleen melko hyviä ja 3 % erittäin hyviä. Vain 3 % piti kokemuksiaan melko huonoina, ja loput 3 % ei osannut sanoa.

2. Digitalisaatio on vaikuttanut liiketoimintaan positiivisesti

taulukko3

Peräti 97 % vastanneista kertoi digitalisaatiohankkeiden lisänneen yrityksensä liiketoiminnan tehokkuutta. 70 % kertoi digitalisaation avanneen lisäksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja 63 % kertoi myynnin kasvaneen. Henkilökunnan tarvetta digitalisaatio oli vähentänyt 43 %:n mielestä.

Tutkimukseen osallistuneilla oli mahdollisuus kertoa saavuttamistaan hyödyistä myös omin sanoin. Esille nousivat erityisesti seuraavat osa-alueet:

  • kustannustehokkuus
  • prosessien nopeutuminen
  • tuottavuuden ja laadun parantuminen
  • läpinäkyvyyden lisääntyminen ja tiedonkulun helpottuminen.Vastaajista 63 % kertoi digitalisaatiohankkeiden kasvattaneen yrityksensä myyntiä.


 

3. Digitalisaatiohankkeita tehdään toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen vuoksi – tavoitteet yleensä myös saavutetaan

taulukko4

Vastaajista 90 % sanoi, että ajan säästö ja toiminnan tehostaminen olivat tärkeimmät perusteet digitalisaatioon liittyvissä hankinnoissa. Kustannussäästöt nähtiin kolmanneksi tärkeimmäksi syyksi (80 %).

Kysyttäessä, millainen digitalisaatio näyttäisi tuottavan eniten hyötyä, liittyivät vastaukset useimmiten yrityksen sisäisiin prosesseihin. Mainittuja asioita olivat muun muassa laskutus- ja tilausprosessien automatisointi, muiden prosessien automatisointi sekä tiedonkulun ja toimintojen välisen läpinäkyvyyden parantuminen. Lisäksi esille nostettiin etätyön mahdollistuminen.

Automaation hyödyiksi nähtiin toimintamallien yhtenäistyminen, laadun paraneminen manuaalisen työn vähennyttyä sekä tuotannon ja hallinnon tehostuminen. Dataa hyödynnettiin erityisesti tuotekehityksessä ja myynnin tehostamisessa.

4. Digitalisaatiohankkeita tehdään hyödyt edellä ja vuosibudjettien puitteissa

Digitalisaatiohankkeita edistetään tutkimukseen mukaan pitkälti niiden kannattavuuden perusteella. Vastaajat kertoivat, että hankinnat liittyvät usein strategisiin tavoitteisiin liiketoiminnan kehittämiseksi ja niille on tyypillisesti olemassa oma budjetti.

Potentiaalisista hankkeista laaditaan business case tai ROI-laskelma, ja lopulliset päätökset hankinnoista tekee yrityksen johto.

5. Turhaa digitalisaatiota ei tunnu olevan, ja kehitystä jarruttaa eniten resurssien rajallisuus

Tutkimuksen ehkä mielenkiintoisin havainto oli, ettei turhaa digitalisaatiota oikeastaan koettu olevankaan. Silti digitalisaation edistämiselle koettiin olevan monenlaisia esteitä, joista tärkeimmät liittyivät osaamis- ja aikaresursseihin.


Tutkimuksesta: Tutkimuksen aiheena oli digitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä.
Haastatellut yritykset olivat kotimaisia ja yli 250 henkeä työllistäviä. Haastateltavista henkilöistä
43,3 % oli toimitusjohtajia tai hallituksen puheenjohtajia ja 56,7 % muuta yritysjohtoa.
Tutkimuskysymykset olivat enimmäkseen avoimia, mutta joukossa oli myös suljettuja kysymyksiä.
Riippumattoman tutkimuksen teki iRO Research Innofactorin toimeksiannosta. Tutkimukseen osallistui
yhteensä 30 henkilöä.

 Innofactor on luotettava digitalisaatiokumppani yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille. Meidän tekemisessämme yhdistyy ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja digitaalisesta toimintaympäristöstä. Sen ansiosta olemme onnistuneesti rakentaneet liiketoimintaa tehostavia digitaalisia palveluja muun muassa valmistavan teollisuuden yrityksille.

Meiltä saatte tarvitsemanne resurssit digitalisaationne edistämiseen ja liiketoimintanne kehittämiseen. Lue verkkosivuiltamme, kuinka prosessiautomaation, pilvipalveluiden ja ketterän kehityksen hyödyt viedään käytäntöön valmistavassa teollisuudessa!

LUE LISÄÄ: DIGITALISAATIO VALMISTAVASSA TEOLLISUUDESSAJarkko Lindroos

Jarkko Lindroos toimii Innofactorin myynti- ja asiakkuusjohtajana. Hänellä on pitkä kokemus asiakkaiden kanssa tehdyistä menestyneistä digitalisaatiohankkeista. Asiakkaat ovat saaneet digitalisaatiomatkallaan merkittävästi mm. kustannustehokkuutta, prosessien nopeutumista, tuottavuuden ja laadun parantumista, läpinäkyvyyden lisääntymistä sekä tiedonkulun helpottumista.