<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så utvecklar du HR-arbetet med ny teknik och effektivare arbetssätt

Det händer mycket inom HR-området, inte minst på teknikområdet. Det handlar både om de IT-system som HR-avdelningen själva använder och om allt fler digitala, HR-relaterade verktyg för chefer och medarbetare ute i verksamheten. För många HR-avdelningar som befinner sig i gränslandet mellan gammalt och nytt kan det vara svårt att få grepp om vad förändringen innebär. Här ger vi exempel på hur du kan utveckla HR-arbetet med hjälp av ny teknik.  

Rollen som HR-chefen idag är både spännande och utmanande. Den digitala utvecklingen, som snabbats på ytterligare de senaste åren i och med corona-pandemin, har skapat nya förutsättningar som i hög grad påverkar både det dagliga och det strategiska arbetet. Alla som arbetar inom HR behöver förhålla sig till hur förändrade behov, arbetssätt och beteende ska hanteras. Som HR-chef är det viktigt att kunna förstå hur HR-arbetet kan utvecklas med hjälp av tekniken i samspel med människorna ute i din organisation.  

 

HR – en avdelning i förändring 

HR-chefen har ett brett ansvarsområde med många olika utmaningar. Allt från en mängd löpande rutinuppgifter som behöver hanteras, till större, mer strategiska frågeställningar som exempelvis arbetsmiljö och ledarskap samt insatser för att attrahera, utveckla, behålla personal och bidra till att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.  

Samtidigt brottas många organisationer med ineffektiva processer, olika öar av IT-system som inte kan integreras och medarbetare som behöver lägga onödig tid på manuell handpåläggning eller dubbelarbete. 

Några vanliga utmaningar för HR 

 • Tidskrävande administration och ineffektiva arbetssätt  
 • För lite tid för att kunna arbeta förbyggande och med strategiskt HR. 
 • Svårt att få HR-processer med många inblandade att fungera smidigt och effektivt, och förankra nya arbetssätt i organisationen. 
 • Brister i personaldata som gör att det inte går att lita på den data som finns, till exempel otydligheter kring vad som är masterdata. 
 • Svårt att få en samlad bild och kunna säkerställa GDPR när olika informationen är spridd i olika system, dokument och pärmar. Osäkerhet när ändringar måste göras på flera olika ställen. 
 • Svårt att hitta och attrahera rätt medarbetare med rätt kompetens och kunna erbjuda attraktiva villkor och utvecklingsmöjligheter som gör att medarbetarna vill stanna kvar i organisationen. 
 • Växande utmaningar med att stötta distansarbetande personal och anpassa ledarskapet för en hybrid arbetsmiljö.  

Möjligheter att utveckla HR-avdelningens roll och stöd till organisationen 

Med rätt kunskap, inställning och rätt digitala, verksamhetsanpassade verktyg finns alla möjligheter att hantera dessa utmaningar och utveckla HR-arbetet. Med effektivare HR-processer och mer moderna arbetssätt frigörs också mer tid till att arbeta strategiskt. 

Ett IT-stöd utvecklat och anpassat för det moderna arbetslivet hjälper dig att: 

 • Förenkla och renodla HR-processerna och arbeta mer tvärfunktionellt  
 • Samordna HR-masterdata i ett system med tydligt ägarskap och säkerställa att samma aktuella masterdata uppdateras i angränsade applikationer och integrerade verksamhetssystem när en ändring görs.
 • Arbeta mer proaktivt genom att dra nytta av möjligheterna med datadriven HR och HR-analys  
 • Ta en mer strategisk roll och flytta fram HR-avdelningens position i företaget  
 • Automatisera resurskrävande arbetsuppgifter och ofta återkommande, rutinmässiga aktiviteter som t ex onboarding och offboarding. 
 • Förenkla personaladministrationen och säkerställa korrekt hantering, uppdatering och kontroll av personaldata enligt GDPR. 
 • Stötta chefer och medarbetare bättre med digitala samarbetsverktyg och bjuda in dem att ta ett större eget ansvar genom till exempel självserviceapplikationer. 
 • Jobba mer proaktivt med medarbetar- och kompetensutveckling. 

Sammanfattningsvis bidrar tekniken och mer effektiva processer till att du som HR-chef och dina medarbetare kan frigöra tid från administration och istället fokusera på mer på värdeskapande aktiviteter. 

På Innofactor hjälper vi företag att utnyttja möjligheterna med mer moderna arbetssätt genom att skapa balans i dialogen mellan HR, IT och verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att driva, underlätta och bistå i förändringsarbetet mot mer digitala arbetssätt i många olika verksamhetsprocesser. Läs mer om vårt erbjudande här eller kontakta gärna oss i HR-teamet direkt. I ett Inspirations- och insiktsmöte med oss hjälper vi dig att ta redan på hur det digitala HR-arbetet kan utvecklas i din verksamhet! 

Innofactor_CTA_HR_Blogg (2)

 

Ämnen: Human Resources

14.12.2021


Jonny Norr

Hjälper företag att driva förändring för att uppnå sina strategiska mål.