<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Josua Kiviranta

Innofactor GPT Agents: turvallinen alusta räätälöidyille GPT-apureille

Paine hyödyntää generatiivista tekoälyä liiketoiminnan tarpeisiin on kasvanut kasvamistaan vuoden 2022 marraskuusta lähtien, jolloin OpenAI:n ChatGPT-sovellus julkaistiin suurelle yleisölle.

Valtaosa organisaatioista on kiinnostunut generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista ja ehtinyt jo ottaa erilaisia ratkaisuja käyttöönsä. Kantona kaskessa ovat kuitenkin tietoturvaan ja turvalliseen käyttöön liittyvät huolenaiheet: kuinka tehostaa työntekoa ChatGPT:n avulla ilman pelkoa siitä, että organisaation arkaluontoiset tiedot ja työntekijöiden luomat arvokkaat ratkaisut päätyisivät ulkopuolisille?

Innofactor GPT Agents on työkalu, jonka avulla valjastat generatiivisen tekoälyn valtavan potentiaalin käyttöösi tietoturvallisella tavalla.

Uudet tekoälyyn liittyvät termit tutuiksi

Tekoälyn läpimurto on tuonut mukanaan suuren määrän termejä, joista monet ovat voineet jäädä suurelle yleisölle tuntemattomiksi. Innofactor GPT Agentsin toimintaperiaatteen ymmärtämiseksi seuraavat kaksi ovat erityisen keskeisiä:

 • GPT (Generative Pre-trained Transformer) on suurien kielimallien kouluttamiseen tarkoitettu metodi, joka on myös mahdollistanut paraikaa käynnissä olevan tekoälymurroksen. Termi on tullut suuren yleisön tietoisuuteen OpenAI:n kehittämän ChatGPT:n myötä. GPT on se voima, jonka avulla ChatGPT osaa kommunikoida ihmisen kanssa luonnollisella kielellä.
 • Agentti on erilaisia työkaluja ja tiedonlähteitä hyödyntävä ohjelma tai järjestelmä, joka pyrkii toteuttamaan ihmisen asettamia tai ennalta ohjelmoituja tavoitteita. Yksi osa agentin toimintaa voi olla esimerkiksi ChatGPT:n kaltainen ihmiskeskustelijaa jäljittelevä työkalu. Agentin toimintaa voi havainnollistaa siten, että pyyntöä tai tehtävää toteuttaessaan se usein jäsentelee informaatiota tai keskustelee hetken itsensä kanssa – eli esimerkiksi kerää tietoa, arvioi vaihtoehtoja tai suorittaa laskentaa – ennen lopullisen vastauksen muodostamista.

Suurin agentin tarjoama hyöty piilee siinä, että se antaa käyttäjälle voiman ohjata tietokonettaan omalla äidinkielellään. Lisäksi agentti osaa muun muassa

 • noudattaa chat-liittymän kautta vastaanottamiaan käskyjä
 • lukea ja ymmärtää erilaisia tietolähteitä
 • kirjoittaa ja ajaa tietokonekoodia ja ymmärtää sen tuloksia."Agentti antaa käyttäjälle voiman ohjata tietokonettaan omalla äidinkielellään."Näin Innofactor GPT Agents toimii

Innofactor GPT Agents -työkaluun on mahdollista luoda useita erilaisia agentteja eli tiettyihin työtehtäviin ohjelmakoodin tasolla räätälöityjä apureita. Agenttia ohjataan chat-käyttöliittymällä, jonne käyttäjä kirjoittaa agentille osoittamansa tehtävät luonnollisella kielellä. Työkalun käyttäminen on helppoa eikä vaadi syvällistä teknistä osaamista.

Kuvakaappaus Innofactor GPT Agents -tekoälytyökalun dokumentinlukija-agentista.
Dokumentinlukija-agentti osaa toteuttaa alustalle ladattaviin dokumentteihin liittyviä pyyntöjä ja tehtäviä.

Innofactor GPT Agentsissa voi hyödyntää useita agentteja samaan aikaan, mikä mahdollistaa monipuolisen työskentelyn. Yllä oleva esimerkkikuva havainnollistaa tilannetta, jossa käytössä ovat samanaikaisesti ChatGPT-agentti ja dokumentin lukemiseen erikoistunut agentti.

Esimerkkikuvan vasemmanpuoleisella reunalla käyttäjä keskustelee tietoturvallisen ChatGPT-agentin kanssa. Agentille voi esittää yleisluontoisia kysymyksiä ja pyyntöjä samaan tapaan kuin julkisessa ChatGPT-sovelluksessa – kuitenkin sillä erotuksella, että agentin kanssa käydyt keskustelut pysyvät turvallisesti vain käyttäjän itsensä saatavilla.

Kuvan keskellä ja oikeassa reunassa olevat osiot havainnollistavat vuorovaikutusta dokumentinlukija-agentin kanssa. Oikealla käyttäjä esittää agentin dokumenttikannasta hakemaan dokumenttiin liittyviä kysymyksiä, joihin agentti vastaa. Tiedonlähteeksi agentti tarjoaa hyperlinkin muodossa olevan viittauksen, josta käyttäjä voi tarkistaa saamansa vastauksen. Linkin klikkaaminen avaa esimerkkikuvassa keskellä esitetyn näkymän: agentti avaa dokumentin viittauksen osoittamasta kohdasta ja maalaa tiedonlähteenä olevan tekstin.

Kaikki Innofactor GPT Agentsin kanssa käyty vuorovaikutus on täysin tietoturvallista, mikä laajentaa ratkaisun käyttömahdollisuuksia merkittävästi. Työkalua voi hyödyntää turvallisesti työstettäessä esimerkiksi sopimuksia, tuotekehitysmateriaalia, organisaation sisäisiä ohjeistuksia tai mitä tahansa muuta salassa pidettävää tietoa.

Kuvakaappaus Innofactor GPT Agents -tekoälytyökalun ChatGPT-agentista.
ChatGPT-agentin kanssa käyty keskustelu on vain käyttäjän itsensä nähtävillä.

Miten Innofactor GPT Agents eroaa muista tekoälyratkaisuista?

Innofactor GPT Agents yhdistää yleisesti saatavilla olevien tekoälyratkaisujen ominaisuuksia yhdelle alustalle. Seuraavat neljä ominaisuutta tekevät siitä erityisen mielenkiintoisen ratkaisun organisaatiolle, joka tarvitsee yksilöllisiin tarpeisiinsa räätälöityä turvallista tekoälytyökalua:

 • Tietoturva: Innofactor GPT Agents noudattaa tiukkoja tietoturvakäytäntöjä ja suojaa käyttäjien tiedot, joten sitä on mahdollista käyttää työskenneltäessä arkaluontoisen tiedon parissa. Palvelun kanssa käydyt keskustelut eivät päädy organisaation ulkopuolelle.
 • Organisaatiokohtainen syväräätälöinti: Olemme kirjoittaneet koko Innofactor GPT Agents -alustan itse, joten voimme muokata ja parantaa sitä ohjelmakoodin tasolla asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työkalulle annetaan pääsy erikseen määriteltyihin tietokantoihin ja dataan, jotta se osaa vastata tarkasti organisaatiota koskeviin kysymyksiin ja suorittaa erilaisia tehtäviä. Käyttäjä voi myös ladata työkaluun omia dokumenttejaan ja tehdä niihin liittyviä pyyntöjä.
 • Jatkuva optimoiminen: Innofactor GPT Agents on pitkäaikainen tekoälyratkaisu, jota voi optimoida integroimalla siihen eri työtehtäviin erikoistuneita agentteja ja uusia datalähteitä. Näin työkalu pysyy jatkuvasti ajan tasalla organisaation kehityksessä ja vastaa käyttäjien tarpeisiin mahdollisimman hyvin.
 • Lähteiden tarkistamisen helppous: Innofactor GPT Agents on tarkoitettu ihmisten käytettäväksi. Tämän vuoksi olemme rakentaneet sellaisen ratkaisun, jossa agentin tarjoamat vastaukset voi tarkistaa sen tarjoamista lähdeviittauksista."Innofactor GPT Agentsia v
oi hyödyntää turvallisesti työstettäessä esimerkiksi sopimuksia, tuotekehitysmateriaalia, organisaation sisäisiä ohjeistuksia tai mitä tahansa muuta salassa pidettävää tietoa."Käytännön esimerkkejä Innofactor GPT Agentsilla luotavista ratkaisuista

Innofactor GPT Agents -alustalle voi integroida moniin erilaisiin tarkoituksiin räätälöityjä avustajia, joita voi käyttää rinnakkain työnteon helpottamiseksi. Olemme hahmotelleet esimerkiksi seuraavanlaisia käyttötapauksia:

 1. HR-avustaja voisi auttaa erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Se voisi esimerkiksi kertoa organisaation uusille työntekijöille, kuinka lomarahat voi muuttaa lomapäiviksi, kuinka lounasetu toimii tai kuinka työterveyspalveluita voi hyödyntää. HR-avustaja osaisi vastata rutiinikysymyksiin saman tien, mikä säästäisi varsinaisen HR-tiimin työaikaa merkittävästi.
 2. Tarjouspyyntöavustaja voisi helpottaa tarjousten tekemiseen liittyvää työtä eri tavoin. Tarjouksen laatimisen yhteydessä agentti voisi esimerkiksi hakea tietoa siitä, minkälaiset tarjoukset ovat aiemmin menestyneet jonkin tietyn toimialan kilpailutuksissa. Agentti voisi laatia hyvin menestyneiden tapausten perusteella valmiin tarjouspohjan, josta myyjä saisi muokattua lopullisen version. Näin agentin avulla olisi mahdollista paitsi säästää aikaa myös parantaa voiton todennäköisyyttä tuottamalla mahdollisimman räätälöity tarjous.
 3. Myyntiavustaja voisi tehostaa erityisesti uusmyyntiä tekevien henkilöiden työtä hakemalla potentiaaliseen asiakkaaseen liittyvää tietoa erilaisista lähteistä. Agentin keräämien tietojen avulla myyjien olisi helpompi valmistella mahdollisimman räätälöity myyntipuhe ja tarjota sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka ratkaisevat asiakkaalle tyypillisiä haasteita.
 4. Johtoryhmän avustaja voisi auttaa iteroimaan erilaisia strategisia vaihtoehtoja, kun sen yhdistäisi tietoturvallisesti johtoryhmän käyttämiin materiaaleihin. Agentti olisi mahdollista optimoida hyödyntämään vastauksissaan tiettyjä strategisia työkaluja, kuten Pesteliä, Blue Oceania tai Porterin Five Forces -analyysikehystä.
 5. Rahoitus- ja pankkialan avustaja voisi automatisoida datan analysointia, riskien arviointia ja asiakaspalvelua, mikä tarjoaa arvokasta apua rahoitus- ja pankkialan sektoreilla.
 6. Lakiasiainhoitoavustaja voisi tehostaa sopimusten analysointia, oikeudellista tutkimusta, asiakirjojen laadintaa ja oikeustapausten ennakkotapausten tunnistamista, mikä helpottaisi ja tukisi due diligence -prosesseja oikeudellisten palveluiden alalla.

Nykyisistä asiakkaistamme ARA on jo ehtinyt ottaa tekoälyratkaisumme ensimmäisen version koekäyttöön nimenomaan asiakaspalvelun kontekstissa. Uusille asiakkaille saatavilla on nyt palvelun uudistettu toinen versio.

Innofactor GPT Agentsin taustalla on Microsoft Azuren turvallinen pilvipalvelu

Innofactor GPT Agents hyödyntää keskeisiä Microsoft Azuren palveluita, kuten Azure AI Search- ja Azure OpenAI -ratkaisuja. Alustan tietoturva noudattaa samoja periaatteita kuin asiakasorganisaation muutkin tietojärjestelmät.

Työntekijöiden data säilyy visusti organisaation omassa Azure-ympäristössä, eivätkä esimerkiksi agentin kanssa käydyt keskustelut tai työkaluun ladatut dokumentit ole muiden kuin käyttäjän itsensä käytettävissä organisaation määrittelemien sääntöjen mukaisesti.

Innofactor GPT Agents -tekoälytyökalun arkkitehtuuri.
Arkkitehtuuria havainnollistava kuva osoittaa, että vuorovaikutus Innofactor GPT Agentsin kanssa on turvallista. Agentin kanssa käyty keskustelu pysyy visusti organisaation omassa Azure-ympäristössä eikä ole ulkopuolisten nähtävissä missään vaiheessa.

Rakennetaan yhdessä organisaatiollesi oma tietoturvallinen tekoälyratkaisu

Tekoäly on helpottanut jokapäiväistä työntekoa ennenäkemättömällä tavalla. Innofactor GPT Agents -ratkaisun avulla jokainen organisaatio voi jatkossa hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia monipuolisesti ja turvallisesti.

Kattava kokemuksemme sovelluskehittämisen alalta yhdistettynä asemaamme yhtenä Pohjoismaiden johtavista Microsoft-ratkaisuihin erikoistuneista kumppaneista tarkoittaa, että osaamme suunnitella asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa sopivan tekoälyratkaisun. Seuraavaksi haluaisimmekin kuulla, miten voisimme auttaa juuri teidän organisaatiotanne helpottamaan päivittäisen työn tekemistä.

Tutustu Innofactor GPT Agents -ratkaisuun tarkemmin verkkosivuillamme ja varaa keskusteluaika asiantuntijamme kanssa, niin voimme alkaa rakentaa organisaatiollesi omaa tietoturvallista ChatGPT-apuria!

RAKENNA ORGANISAATIOLLESI OMA CHATGPT-APURIJosua Kiviranta

Tech Catalyst