<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jukka Asikainen

Näin moderneja liiketoimintahaasteita ratkaistaan ketterin menetelmin

Paine liiketoiminnan digitalisoimiseksi kasvaa, kun asiakkaat odottavat yhä parempaa palvelua ja kilpailijat ottavat käyttöön edistyneitä teknologioita. Moni organisaatio myös huomaa, että nykyiset käytännöt ja ratkaisut enää palvelekaan alkuperäistä tarkoitustaan – aika on yksinkertaisesti ajanut niiden ohi.

Liiketoiminnan haasteet ovat usein sellaisia, että niihin ei ole valmista ratkaisua saatavilla. Sovelluskehityksen ja pilviteknologian avulla voimme kuitenkin luoda uniikkeja ja skaalautuvia palveluja liiketoiminnan tarpeisiin.

Seuraavaksi esittelen kolme tapaa ratkaista moderneja liiketoimintahaasteita hyödyntäen ketterän kehityksen menetelmiä.

1. Sovellusten ja datan modernisointi

Sovellusten ja datan modernisointi käsittää sekä palvelun parantamisen että liiketoiminnan kannalta arvokkaan datan saattamisen paremmin hyödynnettävään muotoon.

Kun olemassa oleva työkalu halutaan modernisoida, on kyse luovasta prosessista. Ratkaisuksi ei riitä, että sovellus vain siirrettäisiin sellaisenaan uuteen ympäristöön, jossa se on aiempaa paremmin saatavilla. Sovellusta modernisoitaessa se pitää keksiä kokonaan uudelleen vastaamalla muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on sovelluksen tärkein funktio?
  • Miten sovellusta voidaan parantaa?
  • Miten turvataan sovelluksen jatkokehitys?

Luovaa prosessia ei saa kahlita liian tiukoilla ennakkosuunnitelmilla, vaan on jätettävä tilaa uusille ajatuksille. Syntyvien innovaatioiden arvo ja prioriteetti määritetään vuoropuhelussa kehitystiimin, tuoteomistajan ja käyttäjien välillä.

Ketterien menetelmien jalkauttaminen jättää tilaa luovuudelle, joka puolestaan mahdollistaa ennakko-odotusten ylittämisen ja parhaan mahdollisen ratkaisun luomisen käsillä olevaan liiketoimintahaasteeseen.

2. Liiketoimintaprosessin transformaatio ja digitalisointi

Liiketoimintaprosessin transformaatio ja digitalisointi viittaa erilaisten työvaiheiden muodostamaan prosessiin, johon tyypillisesti osallistuu useampi eri henkilö. Esimerkistä käy vaikkapa monimutkaisen teknisen tarjouksen muodostaminen osana myyntiprosessia.

Organisaatiot eivät yleensä ole luoneet tämänkaltaisille prosesseille yhtenäistä sisäistä toimintamallia tai työjärjestystä, jolloin prosessi on henkilöriippuvainen, mahdollisesti tehoton ja altis virheille. Tällaista prosessia kyetään tehostamaan ja sen laatua parantamaan luomalla sovellus, joka yhtenäistää prosessin ja siinä käytettävän datan.

Haasteeksi voi muodostua se, että ylhäältä annettu uusi prosessi on sellaisenaan harvoin kenenkään mieleen. Tätä kutsutaan usein muutosvastarinnaksi, mutta pohjimmiltaan kyse on siitä, ettei vanhan prosessin omistajia ole kuultu uuden luomisessa.

Vuoropuheluun perustuvat ketterät työtavat ovat omiaan ehkäisemään muutosvastarintaa. Raamit kaikkia osapuolia tyydyttävälle ratkaisulle kyllä löytyvät, kun heti aluksi istutaan saman pöydän ääreen määrittelemään yhtenäinen prosessi. Samalla vältetään myös prosessiuudistusten suurimmat sudenkuopat.

Tekniseen sovelluskehitykseen prosessin määrittely ei liity juuri lainkaan – kyse on ihmisten huomioimisesta ja tasavertaisesta dialogista."Liiketoiminnan kehittäminen luomalla uusia palveluja on digitalisaation kuninkuuslaji."


 

3. Uusien palvelujen kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen luomalla uusia palveluja on digitalisaation kuninkuuslaji.

Toisaalta se on myös sovelluskehityksen muodoista haasteellisin, koska siinä vaaditaan enemmän liiketoiminnallista ja teknistä visiota kuin sovellusten ja datan modernisoinnissa tai liiketoimintaprosessin transformaatiossa ja digitalisaatiossa.

Uusien palvelujen kehittämisessä piilee myös suurin riski hallitsemattomalle rönsyilylle ja tarpeettomalle monimutkaisuudelle. Projektihallinnan näkökulmasta ollaan kuitenkin lähellä sovellusten modernisointia, sillä luovaa prosessia ohjaa tuoteomistajan ja kehitystiimin välinen dialogi, joka myös mahdollistaa nopean kehityssyklin uusille ratkaisuille.

Projektin paisuminen vältetään hyvällä projektinhallinnalla, joka puolestaan kehittyy kokemuksen myötä. Asiansa osaava Scrum Master auttaa tuoteomistajaa priorisoimaan innovaatioita ja hallitsemaan rönsyilyä.

Hyvän ohjelmistokumppanin tunnusmerkit: tekninen asiantuntemus ja metodien hallinta

Menestyksekäs sovelluskehittäminen edellyttää paitsi syvää teknistä osaamista myös erinomaista metodien hallintaa – näin jäsentelemättömistä ideoista saadaan loppujen lopuksi toteutettua liiketoiminnan haasteita ratkaisevia moderneja digitaalisia palveluita.

Kokeneena ohjelmistokehityksen kumppanina olemme työskennelleet monenlaisten digitalisaatiohankkeiden parissa useita eri aloja edustavien asiakkaidemme kanssa. Asiakastarinasta voit lukea, kuinka toteutimme esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlle ketterän kehityksen ja Scrumin menetelmiä hyödyntäen modernin järjestelmäkokonaisuuden, joka digitalisoi STEAn avustushakemusprosessin.


LUE ASIAKASTARINA: DIGITALISAATIO KÄYNTIIN KETTERÄN KEHITYKSEN JA SCRUMIN VOIMINJukka Asikainen

Software Developer

Kirjoittaja on pitkän linjan kehittäjä, joka on nähnyt valon Scrumiin pohjautuvassa ohjelmistokehityksessä.