<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Stefan Renberg

5 vägar till molndrift med Microsoft Azure

De allra flesta organisationer är på väg till molnet även om det är olika hur medveten molnstrategi man har och hur långt man kommit. I den här bloggposten tar vi upp fem vanliga sätt att anamma molntjänster samt för och nackdelar med respektive sätt. 

Att göra en förflyttning från traditionell IT, till drift och utveckling i molnet, är ett strategiskt beslut. Eller rättare sagt – det strategiska beslutet handlar om att bestämma närhur och i vilken takt och omfattning det ska ske, snarare än om.  

För i princip alla är redan i molnet på något sätt, även om medvetenheten kring beslut, planering och införande varierar. 

Alla har nytta av att göra en medveten plan. Omfattningen och komplexiteten i den planen kan dock variera kraftigt beroende på organisationens storlek, behov, risksituation och en mängd andra faktorer. 

 

7 beslutskriterier 

Här är några kriterier att ta hänsyn till när ni väljer hur ni ska göra övergången till molntjänster. Vikten av respektive faktor är olika för olika organisationer. 

  • Ledtid, det vill säga hur lång tid införandet tar 
  • Kostnaden i förhållande till vad ni vill få ut, både initial investering och löpande kostnader 
  • Nyttan som kan beskrivas både kvalitativt och kvantitativt 
  • Risken att det blir fel, till exempel att ni får säkerhetbrister, inte uppfyller lagkrav eller tappar kostnadskontroll 
  • Risken att lösningen inte blir optimal och eventuellt behöver backas eller göras om med extra kostnader som följd 
  • Risken att ni i blir konsultberoende och organisationen inte klarar av att köra lösningen själv 
  • Fokus och uppmärksamhet, det vill säga vilken grad av involvering, tid, energi och fokus som krävs från IT-ledningen, verksamheten och medarbetarna 
  • Kompetens, det vill säga huruvida ni har den kompetens som behövs
     

5 vägar till molnet 

Det finns ett antal olika sätt att ta sig till molnet. Här nedan är fem vanliga sätt och hur de placerar sig utifrån ovanstående beslutskriterier. 

1. Utvecklarna gör ”point solutions” 


Ett relativt vanligt sätt är att utvecklarna i den egna organisationen börjar experimentera med att använda Azure i sin utveckling. Resultatet blir enskilda lösningar (point solutions) där införandet görs som separata projekt och utan koordinering med centrala IT-processer som exempelvis säkerhet.  

Det här är ett tillvägagångsätt som visserligen är agilt och flexibelt men det medför också utmaningar. Till exempel att man inte har någon helhetsbild för governance, att det är svårt att säkra support och underhåll och att säkerhetsfrågor hamnar mellan stolarna. 

Fördelen med detta angreppsätt är att det är enkelt och billigt och att man kommer igång fort. Ni bygger också erfarenhet genom att utvecklarna helt enkelt provar sig fram. Kravet på fokus och engagemang från IT-chefen och ledningen är inte heller så stort. 

Nackdelarna brukar vara risker i form av; bristande säkerhet, att driften inte blir skalbar och att kostnaderna drar iväg på grund av att betalningsmodellerna för Azure är annorlunda än vid traditionell IT-drift (t ex betalning för datatrafik).  

Den stora risken med detta tillvägagångssätt är att man går in i en återvändsgränd och måste börja om från början.  

2. Governance separat 


I de flesta fall när man gör point solutions så beaktas inte governance förrän efteråt. Det gör att man får hantera governance i molnet som ett separat projekt kopplat till processer och organisation.  

Ofta uppkommer sådana projekt från upptäckten att governance är viktigt och man försöker kompensera i efterhand för att man inte gjorde rätt från början. 

Enligt vår erfarenhet fungerar detta angreppssätt sällan. Det blir ofta dyrt, tar tid och uppnår inte målet att kombinera agilitet och governance.  

3. Top-down implementering av en molnplattform 


Ett annat relativt vanligt sätt är att IT-funktionen driver införandet av molntjänster i ett större initiativ där man tar ett stort kliv redan från början.  

En fördel med detta angreppsätt är att man får bra kontroll över governance och säkerhet.  

Utmaningen är dock att miljön ofta blir väldigt låst vilket gör att man inte uppnår de agila fördelarna med molnet. Men om man gör IT miljön för flexibel så riskerar man istället att utvecklare lägger saker var de vill och där det passar bäst för just deras projekt – med säkerhetsbrister som följd. 

Detta initiativ tar ofta lång tid, kostar mycket och kräver högt engagemang från ledningen både inom IT och verksamheten.  

4. Skräddarsytt projekt med konsulter 


Det är också vanligt att anlita erfarna konsulter som i ett projekt får designa, bygga och införa molnarkitektur och molntjänster i den befintliga IT-miljön. 

Om konsulterna är erfarna tillför de kunskaper om arkitektur och best practices vilket kan korta ned införandetiden och minska riskerna.  

En farhåga hos många organisationer är dock att de ska bli beroende av konsulterna över tid och att de inte uppnår den kunskapsöverföring till den egna organisationen som de vill ha.  

Detta kan styras genom att inkludera kunskapsöverföring i projektet eller att leverantören tillhandahåller ”managed services”. Då jobbar extern personal sida vid sida med kundens personal i kundens miljöer (till skillnad från i outsourcing där miljöerna ligger fysiskt hos en extern leverantör i deras datacenter).  

5. Virtual Data Center 


Tidigare fanns bara ovanstående fyra sätt, och möjligen hybrider av dem, för att ta sin organisation till molnet. Nu finns också alternativet att införa ett Virtual Data Center.  

Det är ett färdigkonfigurerat datacenter i Azure som är byggt efter best practices från början – i allt från säkerhet till governance, kostnadskontroll och rutiner. Där ingår manualer, kunskap och rutiner som organisationen får tillgång till för att kunna köra driften själv.   

En fördel med detta angreppssätt är att ledtiden för införande förkortas avsevärt. Det är inte ovanligt att ledtiden blir sex gånger kortare jämfört med ett traditionellt projekt där ni bygger från grunden. Projekttiden kan krympas från dryga året ned till två månader. Det som avgör ledtiden för införandet av ett VDC är inte implementeringen i sig utan hur snabbt organisationen kan fatta vissa nyckelbeslut som styr införandet.  

En annan fördel är att lösningen utvecklas kontinuerligt och att IT-verksamheten löpande håller sig a´jour med uppdaterade arbetssätt i takt med att best practices för molnet förändras.  

Eftersom datacentret redan är färdigt och projektet går snabbt så krävs det mindre tid och fokus från IT-chefen och ledningen. Tiden kan istället läggas på beslut och aktiviteter för att hämta hem vinsterna från flytten till molnet och en eventuell övergång till mer agila arbetssätt.  


Mer information 

Som vid all utveckling är det bra att göra ett visst förarbete och planera övergången till nya arbetssätt och IT-lösningar på ett medvetet sätt. Det skapar trygghet hos ledningen, sänker affärsriskerna och ökar kraftigt chanserna att hämta hem vinsterna med att bygga sin IT-verksamhet på molnbaserade lösningar. 

Vår lösning VDC är ett direkt resultat av att vi själva sett problemen med de traditionella sätten att införa molnlösningar. De orsakar utmaningar och tar mycket tid och energi.  

Innofactors lösning är unik i världen.  Den är utvecklad av väldigt erfarna experter med personliga relationer och directaccess till utvecklarna inom Microsoft Azure.  

Vill du veta mer om vår lösning ska du kontakta Stefan Renberg på Innofactor Sverige. Han ägnar sina dagar åt att hjälpa nyckelpersoner inom IT-organisationen att fatta rätt beslut och göra en säker och framgångsrik resa till molnet med Microsoft Azure.  Stefan Renberg

Business Unit Director. Med energi och pedagogik skapar jag en miljö för delaktighet och engagemang för både kunder, personal och ledningsgrupper. Jag hjälper kunder att lyckas med sin digitaliseringsresa från mark till moln.