<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jorma Erkkilä

Mikä ihmeen suorituskyvyn johtaminen eli EPM?

Käsitehirviö kätkee taakseen asioita, joiden kehittämistä yksikään menestyvä organisaatio ei voi unohtaa. Toimivilla teknisillä ratkaisuilla suorituskyvyn johtaminen tuo useita hyötyjä.

Organisaation suorituskyvyn johtaminen tulee englannin kielen sanoista Enterprise Performance Management (EPM). Se on termi, jota käytetään yleisesti kuvaamaan yhtä yrityksen keskitetyistä johtamistehtävistä. Suomen kielessä puhutaan myös suunnittelusta tai liiketoiminnan suunnittelusta. Englannin kielessä käytetään myös termejä Corporate Performance Management (CPM), Business Performance Management (BPM) ja Financial Planning & Analysis (FP&A). Tosin näistä jälkimmäinen viittaa yleensä taloussuunnitteluun ja ulkoiseen laskentaan, kun taas EPM voi sisältää strategista integroitua suunnittelua ja sisäistä laskentaa.

Vaikka käsitteitä on monia, on suorituskyvyn johtamisen tarkoitus selvä. Sen avulla organisaatio pyrkii tunnistamaan suorituskyvyn nykytilan sekä kehittämään ja johtamaan sitä kohti organisaation strategisia tavoitteita.

Suorituskyvyn johtamisessa kuvataan yrityksen johtamiseen tarvittavat menetelmät ja ratkaisut, ja se sisältää seuraavat johtamisprosessit:

  • budjetointi, suunnittelu, ennustaminen
  • yrityksen arvonmuodostuksen mallintaminen
  • tulosten konsolidointi
  • suorituskyvyn analysointi.

ERP-järjestelmä ja Excel eivät riitä

Suorituskyvyn suunnittelussa, mittaamisessa ja analysoinnissa käytetään yleensä keskeisiä avainmittareita (KPI). Suorituskyvyn mittarit voivat liittyä yrityksen talouteen, kuten sijoitetun pääoman tuottoon tai liikevoittomarginaaliin, mutta ne voivat kuvata myös tuotannon, myynnin tai ostojen suoriutumista.

Joskus suorituskyvyn johtamisen välineeksi ymmärretään organisaation toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmä. Usein se ei kuitenkaan sellaisenaan riitä niihin tarpeisiin, joita suorituskyvyn johtamisen menetelmillä tavoitellaan. Toiminnanohjausjärjestelmä toimii kyllä hyvin tietojen syöttövälineenä, kirjanpidon ratkaisuna, varastonhallinnan työkaluna tai projektihallinnan ja laskutuksen työvälineenä. Sen haasteet tulevat kuitenkin vastaan esimerkiksi budjetoinnissa, rullaavassa ennustamisessa, pitkän tähtäimen suunnittelussa, erilaisten simulointien tai skenaarioiden vertailussa tai tulosten mittaamisessa.

Usein organisaatiot yrittävät selviytyä ERP:n aiheuttamista puutteista suorituskyvyn johtamisessa Excelin avulla. Excel-pohjaisessa suunnittelussa tulevat kuitenkin rajat helposti vastaan. Saksalainen Business Application Research Center osoitti tutkimuksessaan, että peräti 83 prosenttia vastanneista kertoi olevansa tyytymättömiä Excelin käyttöön. Syiksi vastaajat ilmoittivat sellaisia asioita kuten joustamattomuus, datan huono laatu ja liian suuri ajanhukka.

Oikea EPM-sovellus sen sijaan on toista maata. Sen keskeiset hyödyt voidaan kiteyttää kolmeen seikkaan:

  1. EPM-sovelluksen avulla talous- ja muu suunnittelu sekä raportointi ja konsolidointiprosessit voidaan automatisoida, jolloin turha rutiinityö vähenee ja virheiden määrä pientyy.
  2. EPM on integroitu suunnitteluratkaisu, jossa hyödynnetään tietoja useista eri lähteistä ja osastoilta. Sen avulla voidaan siten analysoida ja johtaa organisaatiota kokonaisuutena, jolloin voidaan estää liiketoiminnan siiloutuminen esimerkiksi eri osastoille.
  3. EPM mahdollistaa erilaiset simuloinnit ja entä jos -tarkastelut.

Miten suorituskyvyn johtaminen onnistuu käytännössä?

Suorituskyvyn johtaminen edellyttää, että organisaatio asettaa tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista. Tähän tarvitaan puolestaan sekä organisaation sisäisiä toimenpiteitä että suorituskyvyn johtamista varten rakennettu työkalu.

Toisaalla käyn läpi suorituskyvyn johtamisen yleisiä sudenkuoppia sekä esittelen ohjelmistoratkaisun, jonka avulla organisaatio voi johtaa ja mitata suorituskykyään. Lue kirjoitukseni täältä.

LUE BLOGI: MIKSI SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN   MENEE METSÄÄN?Jorma Erkkilä

Sales Executive
Jorma työskentelee Innofactorin Inbound-tiimissä ja vastaa uusasiakashankinnasta erityisesti datan ja analytiikan sekä liiketoimintaratkaisujen alueilla. Hänellä on yli 25 vuoden työkokemus monenlaisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja myynnistä sekä liiketoiminnan johtamisesta. Myynti on haasteiden kuuntelua ja ratkaisemista - yhdessä asiakkaan ja Innofactorin rautaisten osaajien kanssa.